TAVOITTEENI

1.  ASUKASMYÖNTEINEN VANTAA

Vantaasta asukaslähtöisyyden ja yhteisöllisyyden mallikaupunki. 

Kaikki asukkaille on tarjottava mahdollisuus palvelujen laadun ketterään kehittämiseen. Palautteenanto kaupungin palveluista on tehtävä helpoksi. 

Kaupunkiosa- lähidemokratiaa on vahvistettava esim. niin että asukasilta toteutetaan vähintään kerran vuodessa jokaisessa kaupungiosassa. Kaupungin kotisivuilta on löydyttävä jokaisen kaupunginosan sivut.

Teknologia on otettava tehokkaammin avuksi erilaisten ihmisten kohtaamiseen sekä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja lähidemokratian vahvistamiseksi. 

Kaupunkiosa-aktiivisuutta ja omasta hyvinvoinnista huolehtimista on tuettava ja palkittava. On huolehdittava, että jokaisella vantaalaisella on oma ystävä tai mentori.

Yhteisöllisyydestä, kohtaamisesta, talkoista ja oman kotikaupungin yhdessä kehittämisestä on tehtävä uusi vantaalainen megatrendi. 

Kaupungin päätöksentekoa, kokouskäytänteitä sekä asukkaiden niihin osallistamista on kehitettävä ketterimmiksi. Ja eri toimialojen tehtävä yhteistyötä enemmän.

2. OPPIMIS- JA UUDISTUSMYÖNTEINEN VANTAA

Vantaasta yrittäjämäisen asenteen mallikaupunki. 

Jo kaupungin talouden kestävyyden varmistamiseksi, nyt on mahdollistettava jokaisen vantaalaisen oman potentiaalin täysimittainen hyödyntäminen. Hyödynnetään kaupungin yhdessä kehittämisessä tehokkaammin etäyhteyksiä ja luovia kumppanuuksia.

Sisäisen yrittäjyyden ja yritysten merkitys kaupunkilaisten hyvinvoinnille on opittava jo koulussa: Nuori Yrittäjyys toiminta on ulotettava kaikille eskarista toiselle asteelle. Työttömien koulutuksia on kehitettävä uudelle tasolle.

Yrittäjyyteen on kannustettava ja yrittäjiä on arvostettava enemmän. Tavoitteena on oltava, että yritykset haluavat tulla ja investoida Vantaalle. Yritysten kasvua on tuettava ja henkilöstön osaamista vahvistettava.

Lapsille ja nuorille on oltava terveelliset ja turvalliset päiväkodit, koulut ja oppilaitokset. Hyvinvointikasvatusta ja tunne-ja vuorovaikutustaitojen opetusta on lisättävä. Huoltajien ja ammattikasvattajien yhteistyölle on kehitettävä uusia, toimivampia muotoja. Koululaisille on tarjottava monipuolisempaa kerho- ja harrastustoimintaa koulupäivän jälkeen.

Oppimisen ilo ja uudistumisen into eivät Vantaalla katso ikää. Täällä on hyödynnettävä senioreiden kokemusviisaus ja sukupolvien välinen oppiminen paremmin. Arvostetaan ja tuetaan senioreita, kuntamme tukipilareita, enemmän.

Kaupungin henkilöstön osaamista ja hyvinvointia on vahvistettava sekä palvelevaa ja valmentavaa johtamista lisättävä. Vantaan tulee olla houkutteleva työnantaja.

3. ÄITI-, ISÄ- JA LAPSIMYÖNTEINEN VANTAA

Vantaasta äitien, isien ja lasten hyvinvoinnin mallikaupunki. 

Kaikki perheet on otettava mukaan lapsiperhe-palveluiden kehittämisen. Ketään äitiä tai isää ei saa jättää yksin. Äitien ja isien hyvinvointia sekä hyvää kodin ilmapiiriä on tuettava enemmän. 

Äitiys- ja isäneuvolatoiminta on päivitettävä paremmin äitien ja isien hyvinvointia tukevaksi (onnistuneet kohtaamiset, henkilökunnan valmentava ja voimavarakeskeinen ote, äitien ja isien henkinen hyvinvointi, äitiysfysioterapia, lasten unikoulu-osaaminen jne.) 

Äitien ja isien valinnanvapaus lapsensa hoitomuodon valinnassa on säilytettävä. Kotonakin tehtävää kasvatustyötä on tuettava ja arvostettava. Jokaisella on oltava halutessaan oikeus lähi-varhaiskasvatuspaikkaan. Perhepäivähoito on säilytettävä yhtenä hoitomuotona. Lapsiperheille on oltava tarjolla kotipalvelua. Kotihoidon Vantaa-lisä on palautettava. 

Tiedottamista on lisättävä hyvistä, jo olemassaolevista, lapsiperhepalveluista, jotta äidit, isät ja lapset pääsevät helposti niiden äärelle.